• Fiber
  • Dish
  • People

גאדקום מערכות תקשורת בע"מ

ספטמבר 2014 - גאדקום סיימה פריסה התקנה והפעלת תשתיות טריפל (טלפון אינטרנט וטלויזיה) על גבי סיב אופטי בשתי שכונות באיילון - שכונה פנימית שעברה החלפת תשתיות בקיבוץ ושכונת הרחבה (ואן גוך)